Тернопільський національний економічний університет як видавець «Журналу європейської економіки» дотримується принципів видавничої етики видавництва Elsevier. Головні етичні норми, яких дотримується редколегія ЖЄЕ, полягають у наступному:
1. Недопустимим є плагіат у любій формі. Це стосується як подачі до опублікування під своїм іменем раніше опублікованих або не опублікованих праць інших авторів, так і привласнення чужих ідей.
2. У разі запозичення фрагментів чужих праць автор повинен вказати джерело.
3. Редколегія не співробітничає з авторами, які будь-коли допустили випадки плагіату у статтях, поданих до ЖЄЕ або до інших видань, якщо таке стане відомим.
4. Серед вимог, які ставляться до рецензентів, є визначення наявності елементів плагіату.
5. Редколегія використовує програмове забезпечення для виявлення плагіату з праць, які є у мережі Інтернет.
6. Редколегія із вдячністю прийматиме інформацію читачів щодо виявлених ними елементів плагіату та порушення авторами моральних норм і публікуватиме її на сторінках журналу.
7. ЖЄЕ публікує праці авторів всіх країн і всіх національностей, які досліджують проблематику, визначену редакційною політикою.
8. Редколегія бере на себе зобов’язання відхиляти статті, які містять в собі заклики до тероризму, ксенофобію, образи інших авторів чи громадян.
9. Для рецензування кожної статті залучаються щонайменше три експерти з числа членів редколегії чи шляхом запрошення зовнішніх експертів.
10. Нерецензовані розділи журналу або редакційні матеріали позначаються відповідними посиланнями.
11. Тернопільський національний економічний університет відкритий для співпраці з іншими видавцями у питаннях боротьби з плагіатом і дотриманням видавничої етики.

Обовязки рецензентів
Редколегія ЖЄЕ призначає рецензентів з числа членів редколегії або залучає зовнішніх експертів. Рецензування має забезпечити оцінку наукової значущості поданого рукопису, його оригінальність та допомогу у поліпшенні роботи автору. Автори рукописів, що подані до опублікування, визнають доцільність і необхідність рецензування. Погоджуючись на рецензування, майбутній рецензент бере на себе такі зобов’язання:
Оперативність. Особи, до яких звернулися члени редколегії через головного редактора відносно рецензування рукописів наукових робіт, мають моральний обов’язок щодо її оперативної оцінки. За інших умов про це інформується головний редактор і обраний рецензент виключається із процесу.
Конфіденційність. Кожний отриманий для рецензування рукопис повинен розглядатися як конфіденційний документ. Він не повинен показуватися або обговорюватися з іншими особами, крім осіб, уповноважених головним редактором.
Оцінка посилань. Факт відсутності посилань у рукопису, що представлений для опублікування, повинен бути відзначений і оцінений рецензентом. У разі схожості або часткового збігу рукопису із відомими рецензенту публікаціями, на які відсутні посилання, мають бути також відзначені рецензентом.

 

Етичні норми.
1.    Конфіденційна інформація і ідеї рецензованої статті повинні зберігатися у секреті.
2.    Матеріалі статті, що рецензується, не повинні використовуватися для отримання особистої вигоди рецензента.
3.    Рецензент дотримується норми, за якої він не використовує у своїй роботі і своїх публікаціях ідеї та положення статті, що ним рецензується, без письмової згоди її автора.

 

Обовязки авторів
1. Стаття подається відповідно вимог, сформульованих редколегією журналу в електронному вигляді за адресою jee.tneu@yahoo.com українською, англійською або російською. Підготовка статті до публікації триватиме менше часу за умови, що автор надсилає відразу всі мовні варіанти статі або щонайменше англомовний варіант.Стаття має містити оригінальні результати дослідження і відображати зв'язок із попередніми дослідженнями, виконаними особисто автором і іншими науковцями. Останнє має бути подано як в основному тексті, так і у формі посилань.
2. Автор статті має гарантувати, що ним представлена для редакторської експертизи цілком оригінальна робота.
3. Автор повинен підтвердити, що свою статтю він публікує вперше або просить про її нову публікацію.
4. Автор повинен давати посилання на публікації, які вплинули на зміст його статті.
5. Інформація, отримана неофіційно, наприклад, у приватному обговоренню чи листуванні, не повинна подаватися у статті без письмового дозволу з боку джерела інформації.
6. Інформація, джерелом якої є конфіденціальна діяльність, зокрема, рецензування рукописів або заяв на отримання грантів, не повинна використовуватися у статті без письмової згоди автора.
7. При передруці статті з ініціативи редколегії редакція журналу зробить це лише за згодою автора, редактора і володаря інтелектуальної власності на статтю.
8. При повторній публікації статті видавець зробить про це відповідне посилання.
9. Представлення статті у співавторстві допустимо, якщо всі особи, зазначені у титулі, внесли значний вклад у розробку концепції, планування, виконання або інтерпретацію дослідження, що описується.
10. Особі, яка певним чином сприяла дослідженню, що описується у статті, має бути висловлена вдячність, якщо її вклад не такий суттєвий, щоб бути включеною у співавтори.
11. Автор-кореспондент повинен забезпечити прочитання і схвалення всіма співавторами остаточної версії статті, а також їх згоду на подання статі для опублікування.
12. При наявності конфлікту інтересів, включаючи і потенційний, автор або співавтори мають інформувати видавця як можна раніше.
13. При виявленні автором фундаментальних помилок або неточностей у своїй опублікованій роботі, його обов’язком є терміново повідомити про це і співпрацювати з головним редактором журналу для того, щоб опублікувати спростування або виправлення статті.
14.  Якщо редактор дізнається від третьої особи про те, що опублікована робота містить суттєву помилку, обов’язком автора є термінове спростування  з поданням редактору доказів правильності опублікованої роботи або виправлення статті.
15.  Автор має бути свідомим, що Тернопільський національний економічний університет бере на себе зобов’язання допомагати науковому співтовариству у всіх аспектах здійснення політики дотримання видавничої етики, особливо у випадках підозри на дублюючі подання статті або плагіат.